Redakcja

Joanna Fligiel – Pomysłodawczyni i założycielka Babińca Literackiego. Poetka. Redaktorka Śląskiej Stefy Gender: http://www.gender.pl/news.php Mieszka w Niemczech, pisze po polsku.

Katarzyna Zwolska-Płusa –Badaczka literatury polsko-żydowskiej, nauczycielka, tutorka, doktoranka. Autorka tomiku Cud i Anomalia (Stowarzyszenie Żywych Poetów, 2017). Zajmuje się również prozą. Redaktorka babińcowego Bloga. Fanpage Autorki:  https://www.facebook.com/katarzynazwolskaplusa/

Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska – po­et­ka, dra­ma­to­pi­sar­ka, ab­sol­went­ka Stu­dium Li­te­rac­ko – Ar­ty­stycz­ne­go UJ w Kra­ko­wie. Au­tor­ka po­emi­ku i tu, i tu (2014)  Szczęściodołów (2016) oraz Trójki. Pu­bli­ko­wa­na w kil­ku wy­daw­nic­twach zbio­ro­wych, a tak­że w cza­so­pi­smach li­te­rac­kich. Słu­cho­wi­ska jej au­tor­stwa Historia Dla Dzieci roz­po­wszech­nio­ne zo­sta­ły w szko­łach i przed­szko­lach w Pol­sce i za gra­ni­cą. Prowadzi stronę: fotosandtravels.blogspot.com/

Barbara Raychert-Anaszewska – Urodzona w Legnicy, copywriter, przed debiutem poetyckim.

Anna Musiał – ur. w Poznaniu. Autorka tomu poezji Pandemonium (Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, 2015). Publikowała w wielu magazynach papierowych i internetowych. Redaktorka Babińca. Prowadzi autorską stronę annamusial.com